Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onderwijswereld-PO.nl

E.P.D. van der Knaap h.o.d.n. Onderwijswereld-PO.nl (hierna: Onderwijswereld-PO) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73085413 en is gevestigd aan de Ansinghlaan 46 (3431GV) te Nieuwegein.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en/of tot het leveren van Producten door Onderwijswereld-PO.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Congres c.q. Masterclass c.q. Scholing c.q. Training: Iedere bijeenkomst met als doel informatieoverdracht.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.

7. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.

8. Diensten: De Diensten die Onderwijswereld-PO aanbiedt zijn het verzorgen van trainingen, het aanbieden van een online academy, alsmede het organiseren van Congressen, Masterclasses en Scholingen.

9. Dienstverlener:  Onderwijswereld-PO die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Onderwijswereld-PO.

10. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Onderwijswereld-PO heeft aangesteld, projecten aan Onderwijswereld-PO heeft verleend voor Diensten die door Onderwijswereld-PO worden uitgevoerd, of waaraan Onderwijswereld-PO een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Onderwijswereld-PO, alsmede voorstellen van Onderwijswereld-PO voor Diensten die door Onderwijswereld-PO aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Onderwijswereld-PO waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

12. Producten: de Producten die door Onderwijswereld-PO worden aangeboden zijn downloadbaar lesmateriaal en bovengenoemde scholingsmogelijkheden.

13. Website: De door Onderwijswereld-PO ontwikkelde Website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Onderwijswereld-PO, elke Overeenkomst tussen Onderwijswereld-PO en Opdrachtgever en op elke dienst die door Onderwijswereld-PO wordt aangeboden en op iedere Overeenkomst tussen Onderwijswereld-PO en een Koper op elk Product dat door Onderwijswereld-PO wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Onderwijswereld-PO aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de Website van Onderwijswereld-PO zijn gepubliceerd.

3. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Onderwijswereld-PO is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Onderwijswereld-PO niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Onderwijswereld-PO gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Onderwijswereld-PO is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan na aankoop van het Product. Niettemin heeft Onderwijswereld-PO het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Onderwijswereld-PO gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Onderwijswereld-PO zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Onderwijswereld-PO heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Onderwijswereld-PO te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Tevens komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Onderwijswereld-PO heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een aanbod kan door Onderwijswereld-PO gedaan worden via de Website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Onderwijswereld-PO, zal Onderwijswereld-PO de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Onderwijswereld-PO heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

5. Onderwijswereld-PO is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

7. Elke Overeenkomst die met Onderwijswereld-PO wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Onderwijswereld-PO wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Onderwijswereld-PO is verbonden.

8. Het herroepingsrecht van Koper zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Koper zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Onderwijswereld-PO met toestemming van Koper reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

9. Digitale producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht voor Koper, indien Koper zijnde een Consument hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

10. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Onderwijswereld-PO van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Onderwijswereld-PO kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Onderwijswereld-PO ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst niet annuleren, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum van de cursus wordt 20% van het offertebedrag/factuurbedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Geschiedt annulering minder dan een maand voor aanvangsdatum van de cursus, dan is Opdrachtgever het volledige offertebedrag aan Onderwijswereld-PO verschuldigd. Onderwijswereld-PO is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij annulering van een congres mag de congreskaart kosteloos worden overgedragen aan een derde persoon.

6. Zowel Opdrachtgever als Onderwijswereld-PO kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Onderwijswereld-PO nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Onderwijswereld-PO zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Onderwijswereld-PO staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Onderwijswereld-PO de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Onderwijswereld-PO aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Onderwijswereld-PO heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Onderwijswereld-PO niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Onderwijswereld-PO, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Onderwijswereld-PO is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Onderwijswereld-PO Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Onderwijswereld-PO aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Onderwijswereld-PO of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Onderwijswereld-PO recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Indien bij de uitvoering van de dienstverlening bij Opdrachtgever enige vragen van administratieve aard of met betrekking tot het door Onderwijswereld-PO aangeboden onderwijs rijzen, zal Onderwijswereld-PO hier binnen 24 uur op reageren, tenzij anders overeengekomen. Bij vragen die een langere verwerkingstijd vereisen zal Opdrachtgever een indicatie ontvangen binnen welke termijn inhoudelijk gereageerd zal worden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Onderwijswereld-PO verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Onderwijswereld-PO niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Onderwijswereld-PO is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Onderwijswereld-PO verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Onderwijswereld-PO voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Onderwijswereld-PO kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Onderwijswereld-PO gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Onderwijswereld-PO.

Artikel 8 – Adviezen

1. Onderwijswereld-PO kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Onderwijswereld-PO de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Onderwijswereld-PO verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Onderwijswereld-PO verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Onderwijswereld-PO wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Onderwijswereld-PO gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Onderwijswereld-PO kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Onderwijswereld-PO schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Trainingen en workshops

1. Onderwijswereld-PO organiseert trainingen en workshops voor Deelnemers. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Onderwijswereld-PO tevens ook trainingen en workshops verzorgen voor Opdrachtgever en/of diens medewerkers.

2. De training of workshop vindt plaats op een nader te bepalen locatie van Onderwijswereld-PO of online. Indien de training of workshop wordt georganiseerd in opdracht van Opdrachtgever kan worden overeengekomen dat de workshop of training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever. Indien de training of workshop plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training of workshop vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onderwijswereld-PO is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training of workshop.

3. De inhoud van de door Onderwijswereld-PO aangeboden training of workshop en de gedurende de training of workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Onderwijswereld-PO de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Indien Onderwijswereld-PO een training of workshop organiseert in opdracht van Opdrachtgever, zal de training of workshop voor zover mogelijk afgestemd worden op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Deelnemer meldt Onderwijswereld-PO vooraf alle omstandigheden die van belang kunnen zijn. Indien de training of workshop wordt georganiseerd in opdracht van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Onderwijswereld-PO schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training of workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Onderwijswereld-PO is gerechtigd de training of workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Onderwijswereld-PO om de training of workshop te verplaatsen. Indien Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Deelnemer naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Onderwijswereld-PO gerechtigd de workshop of training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Deelnemer worden overlegd.

Artikel 10 – Online academy

1. Indien Opdrachtgever en Onderwijswereld-PO overeengekomen zijn dat de dienstverlening van Onderwijswereld-PO ziet op het verzorgen van een online academy zal deze online academy worden aangeboden via een online portal van Onderwijswereld-PO. Opdrachtgever dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. Onderwijswereld-PO verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online modules

2. Opdrachtgever mag de online academy slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

3. Opdrachtgever heeft slechts toegang tot de online academy indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.

4. In geval van technische problemen dient Opdrachtgever Onderwijswereld-PO hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Onderwijswereld-PO zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Opdrachtgever een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Opdrachtgever, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Onderwijswereld-PO komen.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de informatie van de online academy te verspreiden en/of te kopiëren.

Artikel 11 – Congressen en Masterclasses

1. Onderwijswereld-PO kan Congressen en Masterclasses verzorgen voor Opdrachtgever en/of diens medewerkers.

2. Het Congres of de Masterclass vindt plaats op een nader te bepalen locatie of online.

3. Onderwijswereld-PO is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Onderwijswereld-PO om het Congres of de Masterclass te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Onderwijswereld-PO gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

4. Indien Onderwijswereld-PO voorwaarden verbindt aan het bijwonen van het Congres of de Masterclass, zal dit in het Aanbod vermeld worden.

5. Indien Opdrachtgever niet geselecteerd is voor het Congres of de Masterclass, komt Opdrachtgever op een wachtlijst. Als een andere deelnemer uitvalt, zal Onderwijswereld-PO Opdrachtgever contacteren met betrekking tot deelname.

6. Deelnemer is verplicht alle door Onderwijswereld-PO verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.

7. Onderwijswereld-PO is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Onderwijswereld-PO deelnemer de toegang van het Congres of de Masterclass ontzegt.

8. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van Onderwijswereld-PO en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.

9. Deelnemer dient gedurende haar bezoek aan het Congres of de Masterclass zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Congres of de Masterclass, geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient deelnemer zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Onderwijswereld-PO gedane aanwijzingen en instructies.

10. Het betreden van de locatie van het Congres of de Masterclass, is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.

11. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Congres of de Masterclass.

12. In geval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van deelnemer, is Onderwijswereld-PO gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende deelnemer de toegang tot het Evenement te ontzeggen.

13. Indien Deelnemer zich wel heeft ingeschreven voor het Congres of de Masterclass en niet komt opdagen en/of niet tijdig heeft afgemeld, zie Artikel 5.5, zal geen restitutie van de gelden plaatsvinden. Tevens is Onderwijswereld-PO gerechtigd deelnemer te weigeren voor het opvolgende Congres of de Masterclass. Onderwijswereld-PO kan deelnemer op een ‘black list’ plaatsen. Een ‘black list’ is een lijst met Deelnemer die last minute hebben afgezegd of niet op zijn komen dagen.

Artikel 12 – Sprekers

1. Onderwijswereld-PO kan indien daartoe opdracht is gegeven sprekers inzetten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Onderwijswereld-PO verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis.

2. Indien spreker afzegt is Onderwijswereld-PO gerechtigd een andere spreker uit te nodigen, dan wel om de vorm van het Congres of de Masterclass aan te passen. Onderwijswereld-PO is niet gehouden tot het geven van restitutie indien Deelnemer deelname aan het Congres of Masterclass annuleert.

Artikel 13 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Onderwijswereld-PO of er door andere omstandigheden buiten de macht van Onderwijswereld-PO enige vertraging ontstaat, heeft Onderwijswereld-PO recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Onderwijswereld-PO schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. De digitale Producten worden na betaling zo spoedig mogelijk naar Koper verzonden per e-mail. Zodra Koper het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen. In geval van maatwerk, wordt de leveringstermijn in overleg bepaald.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Onderwijswereld-PO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien Onderwijswereld-PO gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Onderwijswereld-PO ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Onderwijswereld-PO een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Onderwijswereld-PO is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging die wordt opgelopen bij de verzending ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

6. Onderwijswereld-PO is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Onderwijswereld-PO is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onderwijswereld-PO behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Onderwijswereld-PO is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Onderwijswereld-PO, Onderwijswereld-PO een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 15 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Bestellingen via de Website dienen vooraf betaald te worden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen.

3. Onderwijswereld-PO voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Onderwijswereld-PO opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Eventuele verblijfskosten zullen ook aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Onderwijswereld-PO ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling achteraf geschiedt.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Onderwijswereld-PO is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Eventuele terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Onderwijswereld-PO.

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Onderwijswereld-PO zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Onderwijswereld-PO meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Onderwijswereld-PO geleverde zaken, blijven eigendom van Onderwijswereld-PO totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Onderwijswereld-PO gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Onderwijswereld-PO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Onderwijswereld-PO heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Onderwijswereld-PO. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Onderwijswereld-PO zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

5. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Onderwijswereld-PO worden vergoed door Koper.

Artikel 18 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Onderwijswereld-PO verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

1. Onderwijswereld-PO gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Onderwijswereld-PO de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Onderwijswereld-PO verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Onderwijswereld-PO tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Onderwijswereld-PO op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

1. Onderwijswereld-PO heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Onderwijswereld-PO gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Onderwijswereld-PO is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Onderwijswereld-PO is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Onderwijswereld-PO te vergoeden voor elk financieel verlies dat Onderwijswereld-PO lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Overmacht

1. Onderwijswereld-PO is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Onderwijswereld-PO wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Onderwijswereld-PO, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Onderwijswereld-PO zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Onderwijswereld-PO of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Onderwijswereld-PO buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Onderwijswereld-PO is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Onderwijswereld-PO alleen geacht te bestaan indien Onderwijswereld-PO dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Onderwijswereld-PO, is Onderwijswereld-PO uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Onderwijswereld-PO binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Onderwijswereld-PO deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Onderwijswereld-PO in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Onderwijswereld-PO leidt tot aansprakelijkheid van Onderwijswereld-PO, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Onderwijswereld-PO. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Onderwijswereld-PO sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Onderwijswereld-PO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Onderwijswereld-PO voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Onderwijswereld-PO geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Onderwijswereld-PO.

6. Enige door Onderwijswereld-PO opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Onderwijswereld-PO.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Onderwijswereld-PO is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Onderwijswereld-PO opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Onderwijswereld-PO. Onderwijswereld-PO is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Onderwijswereld-PO nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Onderwijswereld-PO haar eigen advies.

9. Onderwijswereld-PO is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

10. Onderwijswereld-PO sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Deelnemer en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

11. Onderwijswereld-PO sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van Deelnemer in verband met het Evenement. Deelnemer is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom het Evenement luidde en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Onderwijswereld-PO adviseert Deelnemer om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

12. Onderwijswereld-PO sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Onderwijswereld-PO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

13. Onderwijswereld-PO is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Onderwijswereld-PO met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Onderwijswereld-PO verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Onderwijswereld-PO wordt onder meer uitgesloten voor:

  • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Onderwijswereld-PO ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Onderwijswereld-PO gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement;
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemer en;
  • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Deelnemer en/of de houder van een Toegangsbewijs.

14. Deelnemer vrijwaart Onderwijswereld-PO voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Onderwijswereld-PO geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Onderwijswereld-PO.

15. Onderwijswereld-PO staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Onderwijswereld-PO verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Onderwijswereld-PO vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Onderwijswereld-PO binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Onderwijswereld-PO.

17. In geen geval is Onderwijswereld-PO aansprakelijk indien de door haar ingezette sprekers niet voldoen aan de verwachting van Deelnemer, tenzij Deelnemer deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan Onderwijswereld-PO kenbaar heeft gemaakt en Onderwijswereld-PO expliciet het door Deelnemer beoogde resultaat heeft toegezegd.

Artikel 23 – Geheimhouding

1. Onderwijswereld-PO en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Onderwijswereld-PO bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Onderwijswereld-PO is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Onderwijswereld-PO opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Onderwijswereld-PO steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Onderwijswereld-PO op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Onderwijswereld-PO zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Onderwijswereld-PO niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Onderwijswereld-PO aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Onderwijswereld-PO vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Onderwijswereld-PO vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Onderwijswereld-PO is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Onderwijswereld-PO en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Alle informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Onderwijswereld-PO en haar medewerkers. Onder deze vertrouwelijke informatie wordt onder andere verstaan de inhoud van geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Onderwijswereld-PO waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot de online academy, de Workshop, Masterclasses, Congressen, digitale downloads, alsmede al het voorbereidend materiaal en alle ontwerpen, modellen, formulieren, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Onderwijswereld-PO en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Onderwijswereld-PO rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderwijswereld-PO. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Onderwijswereld-PO geleverde zaken, dient Onderwijswereld-PO expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Onderwijswereld-PO rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Het aangeschafte Product mag slechts persoonlijk en/of in de eigen onderneming van Koper gebruikt worden, mits enige naamsvermelding van auteursrechten gerespecteerd worden. Het is nimmer toegestaan om buiten de cliënten van de onderneming, de Producten aan derden ter beschikking te stellen.

5. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van Onderwijswereld-PO, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Onderwijswereld-PO om schade te vorderen.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Onderwijswereld-PO verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Onderwijswereld-PO zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Onderwijswereld-PO van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Onderwijswereld-PO voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Onderwijswereld-PO voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Onderwijswereld-PO verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service en/of Diensten van Onderwijswereld-PO of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via esther@onderwijswereld-po.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Onderwijswereld-PO de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Onderwijswereld-PO zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Indien Onderwijswereld-PO een langere termijn behoeft om inhoudelijk te reageren, zal Opdrachtgever een indicatie ontvangen waarbinnen een reactie verwacht kan worden. De Klacht wordt behandeld door [naam].

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

5. Het doel van de klachtenprocedure is het om Klachten op een zorgvuldige en uniforme wijze te registreren en af te handelen, het zoeken naar een passende oplossing en waar en indien mogelijk, het elimineren van de (mogelijke) oorzaken, het tegengaan van herhaling door middel van het treffen van adequate maatregelen alsmede het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

6. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en zullen voor maximaal 2 jaar na afhandeling van de klacht door Onderwijswereld-PO worden bewaard.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Onderwijswereld-PO en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Onderwijswereld-PO heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Onderwijswereld-PO en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.